به احترام ایام غم بار امتحانات به مدت یک هفته تعطیل است